logo

개인로그

모든 것은 가치가 있다.(Everything Value)

http://minyoung.inlive.co.kr/listen.pls
 • 11
 • 대박 사건

  MinYoung (@ madeinfuture)

점점 복잡해져만 가는 세상속에서, 잠시나마 쉬어갈 수 있는 공간 ㅎ
이미지 첨부

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-02-06 20:17:47   
  스타벅스...
  얼굴봐라.. 술에 쩔었군 ㅎ_ㅎ

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-23 22:38:37  르꼬끄 배낭 Q132BP1306
  예쁘다..

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-23 22:29:14   
  몽파르나스(RU3030)
  예쁘다.. 요거 사야지 ㅎ_ㅎ

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-23 21:51:58   
  마눌이랑 처제랑 장근석 나오는 영화 보러 간다넹 ㅎ

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-22 06:46:14
  피곤하네.. 오늘부터는 3일간 자유.. ㅎ_ㅎ

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-10 20:54:13   
  맛있겠다 ㅜㅜ

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-10 07:40:26  오늘 아침, 삿포로.. 눈이 많이 내렸네..

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-09 20:43:48   
  きれいな嫁

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-09 20:42:42   
  食べたい~

  댓글 0

 • 11
  MinYoung (@madeinfuture)
  2012-01-09 20:39:13  行きたい~ 私の嫁

  댓글 0

  • 쪽지보내기
  • 로그방문